BLOG

Informació útil pel dia a dia

Claus per entendre i gestionar l’impost de successions en operacions de compravenda

L’impost de successions és un tribut que afecta les herències i les donacions rebudes, i té un impacte significatiu en les operacions de compravenda de propietats a Espanya. Comprendre com funciona aquest impost i com gestionar-lo adequadament pot facilitar considerablement el procés d’adquisició o venda d’immobles heretats, per això a Cerkem t’oferim les claus per comprendre’l.

Què és l’impost de successions?

L’impost de successions és un tribut que han de pagar els hereus en rebre una herència. El seu càlcul es basa en el valor dels béns heretats i en el grau de parentiu amb el difunt. A Espanya, la normativa i les bonificacions poden variar significativament entre les diferents comunitats autònomes, cosa que implica diferències importants en la quantitat a pagar depenent de la ubicació del bé immoble.

Determinació del valor de l’immoble

Per calcular l’impost de successions és crucial determinar el valor real de l’immoble heretat. Aquest valor ha de reflectir el preu de mercat a la data de la mort del propietari. En molts casos, es recomana obtenir una taxació professional per evitar discrepàncies amb la valoració que pugui fer l’administració tributària, una situació que podria resultar en sancions.

Terminis i procediments

Un cop acceptada l’herència, els hereus disposen de sis mesos per liquidar l’impost de successions, encara que és possible sol·licitar una pròrroga de sis mesos més si es necessita més temps. No complir aquests terminis pot comportar recàrrecs i sancions, per la qual cosa és essencial gestionar la liquidació de l’impost dins del període establert.

Deduccions i bonificacions

És fonamental informar-se sobre les possibles deduccions i bonificacions disponibles a la comunitat autònoma corresponent. Per exemple, en algunes regions, els hereus directes (fills, pares, cònjuges) es poden beneficiar d’importants reduccions a la base imposable, cosa que disminueix significativament l’import de l’impost.

Impacte a la compravenda d’immobles

En vendre un immoble heretat, és crucial considerar l’impost de successions ja pagat, així com l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (plusvalidesa municipal) i l’impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) per el guany patrimonial generat. Una planificació fiscal correcta pot optimitzar el procés de compravenda i evitar sorpreses desagradables.

Assessorament professional

Atès el complex de la normativa i les variacions entre comunitats autònomes, comptar amb l’assessorament de professionals especialitzats en dret fiscal i gestió immobiliària és una estratègia encertada, ja que poden oferir una visió integral i personalitzada, garantint que tots els aspectes legals i fiscals es manegin correctament.

Entendre i gestionar l’impost de successions és clau per a una compravenda d’immobles sense contratemps, però amb una planificació i assessorament adequada, és possible minimitzar l’impacte fiscal i maximitzar els beneficis de l’operació.

Leave a Reply

Your email address will not be published.